NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ  ||   ENG TR

Hasta Hakları Birimi

Anasayfa

HASTA HAKLARI 

HASTANEMİZE SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN BAŞVURANLARIN;
1.Hizmetten Genel Olarak Faydalanma
- Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma,

2.Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma
- Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ile ekonomik ve sosyal durumları dikkate
alınmadan hizmet alma,

3.Bilgilendirilme
- Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenme,

4.Kuruluşu Seçme ve Değiştirme
- Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme,

5.Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme
- Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme,

6.Bilgi İsteme
- Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak isteme,

7.Mahremiyet
- Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini alma,

8.Rıza ve İzin
- Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma,

9.Reddetme ve Durdurma
- Tedavisini reddetme veya durdurulmasını isteme,

10.Güvenlik
- Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma,

11.Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme
- Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirme,

12.Saygınlık Görme
- Saygı ve özen gösterilerek, güler yüzlü, nazik ve şefkatli sağlık hizmeti alma,

13.Rahatlık
- Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenlerden uzak bir ortamda sağlık hizmeti alma,

14.Ziyaret
- Kurum ve kuruluşlarda belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme,

15.Refakatçi Bulundurma
- Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme,

16.Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı
- Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava hakkını kullanma,

17.Sürekli Hizmet Alma
- Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanma,

18.Düşüncelerini Belirtme
- Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etme,
HAKLARI VARDIR.

HASTALARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
1.Bilgi Verme
- Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
- Hastanın, hekimine mevcut şikâyetleri, daha önce geçirdiği hastalıkları, hastaneye yatırılıp yatırılmadığını, uygulanan tedavileri, kullandığı ilâçlar ve sağlığı ile ilgili bilgiler mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verilmelidir.

2.Önerilere Uyma
- Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelinmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunulmalıdır.
- Randevu tarih ve saatine uyulmalı ve değişiklikler ilgili yere bildirilmelidir.
- Hastanın tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uyulmalıdır.

3.Planlanan Tedaviyi Reddetme
- Hastanın, tedaviyi reddetmesi ya da doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisinin sorumlu olacağını kabul etmelidir.

4.Tetkik ve Tedavi Giderleri
- Hastanın, sağlık kuruluşuna müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir.

5.Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları
- Hastanın, tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
- Hasta olmadıkları sürece hastaneye çocuk getirilmemelidir.
- Sağlık kurumlarında yüksek sesle konuşulmamalı ve gürültü yapılmamalıdır.
- Tuvalet ve lavabolar temiz kullanılmalı, çöp kutuları dışına çöp atılmamalıdır.
- Hasta yataklarına oturulmamalı ve eller yıkanmadan hastalara dokunulmamalıdır.
- Cep telefonları hastane içerisinde sessiz modda tutulmalıdır.
- Hastane içerisinde ve yakın çevresinde sigara içilmemelidir.

6.Saygı Gösterme
- Sağlık çalışanlarına ve diğer hastalara nazik ve anlayışlı davranılmalıdır.
- İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile personelin haklarına saygı gösterilmelidir.
- Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunulmamalıdır.
- Güvenlik görevlileri ve hastane personelinin uyarıları dikkate alınmalıdır.
- Hekim ve sağlık çalışanları  baskı altına alınmamalı ve haksız işlem yaptırılmamalıdır, haksız şikayette
bulunulmamalıdır.

7.Bulaşıcı Hastalık Hali
- Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hastalar, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça yasal nedenlerden dolayı taburcu olmayı talep etmemelidir.

8.Uygunsuz Talep
- Hastanın, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın
verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.
- Sağlık kurumunun işleyişi ile ilgili ilke ve kurallara uymalı, ayrıcalık, iltimas talebinde bulunulmamalıdır.

9.Hasta Ziyaretçisi
- Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

10.Tazmin Sorumluluğu
- Hastane malzemelerine zarar verilmemeli, zarar verildiği taktirde bedelinin zarar veren tarafından ödeneceği bilinmelidir.

SORUMLULUKLARI VARDIR.

GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZ BİZİM İÇİN DEĞERLİDİR. SİZLERE DAHA İYİ HİZMET EDEBİLMEMİZ İÇİN LÜTFEN FİKİRLERİNİZİ BİZİMLE PAYLAŞIN.