NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ

Ziyaretçi Kuralları

HASTA HAKLARI 

HASTANEMİZE SAĞLIK HİZMETİ ALMAK İÇİN BAŞVURANLARIN;
1.Hizmetten Genel Olarak Faydalanma
- Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanma,

2.Eşitlik İçinde Hizmete Ulaşma
- Irk, dil, din, mezhep, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç ile ekonomik ve sosyal durumları dikkate
alınmadan hizmet alma,

3.Bilgilendirilme
- Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenme,

4.Kuruluşu Seçme ve Değiştirme
- Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirme,

5.Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme
- Sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenme, seçme ve değiştirme,

6.Bilgi İsteme
- Sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü ve yazılı olarak isteme,

7.Mahremiyet
- Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmetini alma,

8.Rıza ve İzin
- Tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanma,

9.Reddetme ve Durdurma
- Tedavisini reddetme veya durdurulmasını isteme,

10.Güvenlik
- Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda alma,

11.Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme
- Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirme,

12.Saygınlık Görme
- Saygı ve özen gösterilerek, güler yüzlü, nazik ve şefkatli sağlık hizmeti alma,

13.Rahatlık
- Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenlerden uzak bir ortamda sağlık hizmeti alma,

14.Ziyaret
- Kurum ve kuruluşlarda belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etme,

15.Refakatçi Bulundurma
- Mevzuatın, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı isteme,

16.Müracaat, Şikâyet ve Dava Hakkı
- Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikâyet ve dava hakkını kullanma,

17.Sürekli Hizmet Alma
- Gerektiği sürece, sağlık hizmetlerinden yararlanma,

18.Düşüncelerini Belirtme
- Verilen hizmetler konusunda düşüncelerini ifade etme,
HAKLARI VARDIR.

HASTALARIN UYMASI GEREKEN KURALLAR
1.Bilgi Verme
- Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranır ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket eder.
- Hastanın, hekimine mevcut şikâyetleri, daha önce geçirdiği hastalıkları, hastaneye yatırılıp yatırılmadığını, uygulanan tedavileri, kullandığı ilâçlar ve sağlığı ile ilgili bilgiler mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verilmelidir.

2.Önerilere Uyma
- Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelinmeli ve tedavisinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunulmalıdır.
- Randevu tarih ve saatine uyulmalı ve değişiklikler ilgili yere bildirilmelidir.
- Hastanın tedavisinden sorumlu yetkili doktorlar tarafından önerilen tedavi planına uyulmalıdır.

3.Planlanan Tedaviyi Reddetme
- Hastanın, tedaviyi reddetmesi ya da doktorunun talimatlarına uymaması halinde doğacak sonuçlardan kendisinin sorumlu olacağını kabul etmelidir.

4.Tetkik ve Tedavi Giderleri
- Hastanın, sağlık kuruluşuna müracaat aşamasında, sağlık giderlerinin ne şekilde ve hangi kurum ya da kuruluştan karşılanacağını bildirmelidir.

5.Sağlık Kuruluşu Kural ve Uygulamaları
- Hastanın, tedavi ve davranışı ile ilgili, bulunduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır.
- Hasta olmadıkları sürece hastaneye çocuk getirilmemelidir.
- Sağlık kurumlarında yüksek sesle konuşulmamalı ve gürültü yapılmamalıdır.
- Tuvalet ve lavabolar temiz kullanılmalı, çöp kutuları dışına çöp atılmamalıdır.
- Hasta yataklarına oturulmamalı ve eller yıkanmadan hastalara dokunulmamalıdır.
- Cep telefonları hastane içerisinde sessiz modda tutulmalıdır.
- Hastane içerisinde ve yakın çevresinde sigara içilmemelidir.

6.Saygı Gösterme
- Sağlık çalışanlarına ve diğer hastalara nazik ve anlayışlı davranılmalıdır.
- İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile personelin haklarına saygı gösterilmelidir.
- Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunulmamalıdır.
- Güvenlik görevlileri ve hastane personelinin uyarıları dikkate alınmalıdır.
- Hekim ve sağlık çalışanları  baskı altına alınmamalı ve haksız işlem yaptırılmamalıdır, haksız şikayette
bulunulmamalıdır.

7.Bulaşıcı Hastalık Hali
- Bulaşıcı hastalık şüphesi ya da teşhisi olan hastalar, yetkili doktorunun çıkmasında sakınca olmadığını belirtir izni olmadıkça yasal nedenlerden dolayı taburcu olmayı talep etmemelidir.

8.Uygunsuz Talep
- Hastanın, yetkili doktorunca uygun görülmeyen ve tedavi planında bulunmayan herhangi bir ilacın
verilmesini ya da uygulama yapılmasını talep etmemelidir.
- Sağlık kurumunun işleyişi ile ilgili ilke ve kurallara uymalı, ayrıcalık, iltimas talebinde bulunulmamalıdır.

9.Hasta Ziyaretçisi
- Hastalar ziyaretçilerini, sağlık kuruluşu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde kabul etmelidir.

10.Tazmin Sorumluluğu
- Hastane malzemelerine zarar verilmemeli, zarar verildiği taktirde bedelinin zarar veren tarafından ödeneceği bilinmelidir.

SORUMLULUKLARI VARDIR.

HASTA ZİYARETİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR?
* Ziyaret öncesinde ve sonunda hijyenin sağlanması,
* Hasta ziyaretlerinin, ziyaret saatlerinde yapılmasına ve ziyaret süresinin kısa olmasına (tercihen 5 dakika),
* Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi bulunmamasına,
* Hasta yataklarına oturulmamasına,
* Hastaya uygulanan tedavi malzemelerine dokunulmamasına,
* Hasta başında yüksek sesle konuşulmamasına,
* Hastaya doktorun izni olmaksızın yiyecek - içecek getirilmemesine,
* Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemesine,
* İnfeksiyon riski oluşturabileceğinden hastalara canlı çiçek getirilmemesine,
* Ziyaret esnasında diğer hastaların rahatsız edilmemesine,
* Hasta mahremiyetine saygı gösterilmesine,
* Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmasına,
* Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamasına,
* Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hasta odalarının terk edilmesine özen gösteriniz.

HASTANIN SAĞLIĞI İLE İLGİLİ KİME VEYA KİMLERE BİLGİ VERİLİR?
* Hasta erişkin ve şuuru açık ise kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilmektedir.
* Hastanın şuuru kapalı ise birinci derece yakınına bilgi verilmektedir.
* Hasta çocuk ise ebeveynine bilgi verilmektedir.
* Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmemektedir.
 

HANGİ HASTALAR ZİYARET EDİLMEMELİDİR?
* Yoğun bakımda yatan, (belirlenen saatler dışında)
* Bulaşıcı hastalığı olan, 
* Bağışıklık sistemi zayıf olan,(kanser tedavisi alan, organ nakli yapılmış, steroid tedavisi alan hastalar)
* Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar (Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır)  için ziyaret sakıncalıdır.
REFAKATÇİ GEREKSİNİMİNE HASTANIN DOKTORU TARAFINDAN KARAR VERİLMEKTEDİR!
 

HASTAYA REFAKAT EDERKEN UYULMASI GEREKEN KURALLAR
Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır.
* Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakatçi kimlik kartlarını sürekli yanında bulundurmak zorundadır.
* Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdır. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir.
* Refakatçiler ihtiyaç durumunda hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler.
* Refakatçiler (hekim ve hemşire önerisi dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır.
* Refakatçiler hastaneye ait malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamakla mükelleftir.
* Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire izni dışında, hastaları hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir.
* Refakatçilerin hastane içerisinde tütün ve alkollü madde kullanımı yasaktır.
* Refakatçiler hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya yiyecek-içecek vermemelidir.
* Refakatçiler,  kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
* Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
* Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
* Sizlere huzurlu bir ortam sağlanması için, hasta ve yakınlarının; hasta odası ve servis koridorlarında yüksek sesle konuşmaması, gürültü yapmaması, ayrıca odalarda bulunan televizyonların başkalarını rahatsız etmeyecek şekilde kullanılmasına dikkat edilmelidir.

YOĞUN BAKIM ZİYARETÇİ KURALLARI

1- Yoğun bakım ünitelerinde hastaları infeksiyondan koruyabilmek için gün içinde 1. Derece yakınları (anne, baba, eş, kardeş, çocuk) öncelikli olmak üzere, hastayı bir yakınının en fazla 5 dk ziyaret  etmesine izin verilmektedir.  Acil durumlarda yoğun bakımdan daha erken çıkmak zorunda kalabilirsiniz.
- Ziyaret saati her gün 12:00-13:00 saatleri arasında olup, her yoğun  bakımın uygunluğuna göre ilgili hekim/hemşire tarafından ayarlanmaktadır.
- Hasta yakınlarının hastanede sürekli beklemelerine gerek yoktur. Acil durumlarda telefon ile hasta yakınlarına ulaşılacaktır.
2- Doktoru tarafından ziyaret edilmesi sakıncalı bulunan hastaların yanına ziyaretçi alınmamaktadır.
- Ateş, öksürük, aksırık, balgam gibi şikayetleri olanlar
- Yoğun bakım hastaları için risk oluşturacağından bağışıklık sistemi zayıf, infeksiyona yatkın olan ve 18 yaşından küçük olanların hasta ziyareti için başvurmamaları önerilmektedir.
3- Yoğun bakıma ulaşabileceğiniz tüm telefon numaralarını, telefonla görüşme ve ziyaret saatlerini ilgili yoğun bakım sorumlusundan öğrenebilirsiniz.
4- Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğun bakım sorumlu hemşiresinden öğrenebilirsiniz.
5- Hastanın tıbbi durumu ile ilgili bilgileri yoğun bakım ünitesinin müsaitliğine uygun zamanlarda ilgili doktorundan alabilirsiniz . 
- Hafta sonu bilgilendirme nöbetçi hekim tarafından yapılmaktadır.
6- İzolasyon gerektiren hastaların ziyareti esnasında yoğun bakım önünde bulunan kutulardan; galoşunuzu, maskenizi, bonenizi, eldiveninizi  ve ziyaretçi önlüğünüzü giyiniz.
7- Yoğun bakımın içine girmeden ellerinizi su ve sabun ile yıkayınız ve kurulayınız. Gerektiğinde hasta başlarındaki el dezenfektanlarını  kullanabilirsiniz.
8- Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmayınız, hasta erişkin/bilinci açık ise cep telefonu ile görüştürmeyiniz, telefonla hastanızın ve yoğun bakımın görüntülerini almayınız, hasta yataklarına oturmayınız.
9- Ziyaret sırasında diğer hastaları rahatsız etmeyiniz, gereksiz ve meraklı sorular sormayınız, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınınız.
10- Hasta mahremiyetine saygı gösteriniz.
11- Ziyaret saati dışında gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunmayınız.
12- Hastaya bağlı olan hiçbir cihaza dokunmayınız ve ayarları ile oynamayınız.
13- Yoğun bakım hemşiresi ya da doktoru yoğun bakım şartlarına göre ziyaret saatini değiştirebilir ya da iptal edebilir.
14- Yoğun bakım ünitelerinde refakatçi uygulaması yoktur.
15- Yoğun bakıma hiçbir şekilde yiyecek ve içecek alınmaz.
16- Yoğun bakım ünitelerine 0-18 yaş arası çocukların ziyaretçi olarak girişi yasaktır.
17- Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde bebeklerin kritik ve özel durumlarından dolayı yoğun bakım doktoru/hemşiresinin izni ile gün içerisinde en fazla iki kez olmak üzere sadece anne ve babanın ziyaret etmesine izin verilir.
18- Her ziyaret sonunda ellerinizi yıkayınız, giymiş olduğunuz koruyucu ekipmanları çıkarıp çıkıştaki çöp kovasına atınız ve el antiseptiği kullanarak elinizi temizleyiniz.

Tüm bu kurallar hastalarımıza daha iyi bir hizmet verebilmek ve hastalarımızı rahat ettirebilmek içindir. Gerekli hassasiyeti gösterdiğiniz için TEŞEKKÜR EDERİZ.